THÉP TẤM CẮT CNC

Giá: 14.500 14.350

Thép tấm cắt CNC theo yêu cầu 

Thép tấm 25x250x275

Thép tấm 25x450x275

Thép tấm 25x200x275

Thép tấm 25x400x275

Thép tấm 25x550x275

Thép tấm 25x350x275

Thép tấm 30x350x275

Thép tấm 30x550x275

Mác thép: SS400