GIA CÔNG THÉP TRỤ MÓNG BÊ TÔNG

Giá: 160.000 150.600

Thép tròn D22 x3.1m mạ kẽm một đầu (chi tiết theo bảng vẽ kèm theo)

Thanh gia cố (Mạ kẽm) ɸ22, L=3,1m

Thanh gia cố (Mạ kẽm) ɸ22, L=3m

Thanh gia cố (Mạ kẽm) ɸ22, L=4,1m

Thanh gia cố (Mạ kẽm) ɸ25, L=3.3m

Thanh gia cố (Mạ kẽm) ɸ22, L=1.85m

Nguyên liệu sử dụng: Thép cây Hoà Phát phi 22

Mác thép: CB 400V